SHERPA® / VARIO® Garanti

Garantideklaration SHERPA® och VARIO® Översiktssystem


Tack för att du har köpt ett DURABLE översiktssystem. SHERPA®- och VARIO®-produkterna tillverkas i enlighet med våra höga kvalitetskrav.

Om det finns ett fel på produkten som levereras till dig kommer vi att hjälpa dig enligt våra garantivillkor nedan.Allmänt
Artiklarna i våra SHERPA®- och VARIO®-skyltsystem tillverkas, testas och förpackas med omsorg. Om en artikel ändå skulle uppvisa brister, beviljar DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE") en separat garanti. Du har också rätt till dina lagstadgade garantirättigheter utan begränsning.


I. Garantins tillämpningsområde


Denna garanti gäller uteslutande för DURABLE-artiklar i SHERPA®- och VARIO®- översiktssystemserierna.


II. Territoriell räckvidd

Garantin gäller endast inom EU och är därför endast giltig för SHERPA®- och VARIO®-översiktssystem som köpts inom EU.


III. Garantin omfattar


1.    DURABLE ger sina kunder som använder SHERPA®- och VARIO®-översiktssystemen en tillverkargaranti på dessa artiklars obegränsade funktionalitet utöver det lagstadgade felansvaret.

2.    Denna tillverkargaranti är giltig i 5 år från inköpsdatumet (kvitto eller faktura).

3.    Inom den beviljade garantiperioden kommer vi att reparera eller ersätta, efter eget gottfinnande, de drabbade föremål vars funktionalitet inte längre överensstämmer med DURABLE:s specifikationer.

4.    Ersatta delar av SHERPA®- eller VARIO®- översiktssystemen eller delar därav blir DURABLES egendom.

5.    Garantitjänster som tillhandahålls får varken förlänga garantiperioden eller utlösa en ny garantiperiod.

6.    Garantianspråk måste göras gällande mot DURABLE omedelbart efter att du fått kännedom om den begränsade funktionaliteten.

7.    Denna garanti kommer uteslutande att hanteras av DURABLE. Tredje part har inte rätt att göra några uttalanden på DURABLE:s vägnar inom ramen för denna garanti.IV. Handläggning av garantier


1.    Garantianspråk måste göras gällande mot DURABLE omedelbart efter att du fått kännedom om den begränsade funktionaliteten.

2.    Förvara inköpsbeviset under hela garantiperioden. 

3.    Kontaktuppgifter i händelse av ett garantianspråk:

Kontakta vår serviceavdelning:

    DURABLE
        Durable Scandinavia AB
        Fågelsångsvägen 4B
        186 42 Vallentuna

        Mail:    info@durable.se
        Phone:    +46 (0) 8 - 630 11 50

  4.  Vänligen skicka tillbaka den returnerade varan tillsammans med originalkvittot, efter samråd med vår serviceavdelning, till följande adress, med angivande av det returnummer som du fått:

Returadress:

        DURABLE
        Durable Scandinavia AB
        Fågelsångsvägen 4B
        186 42 Vallentuna

V.    Undantag från garantin

Garantianspråk är uteslutet i händelse av skador på grund av:
  • felaktig hantering,
  • naturligt slitage, överbelastning,
  • användning av tillbehör/infästningar och skötselprodukter som inte är godkända av tillverkaren,
  • miljöfaktorer som fukt, värme eller smuts,
  • non-observance of the operating instructions,
  • användning av våld,
  • otillåtna reparationsförsök,
  • retur i en förpackning som inte är säker för transport.


VI.    Garantins omfattning

1.    Denna garanti är den enda rättsliga prövningen mot DURABLE i händelse av defekta artiklar (med undantag för krav som härrör från produktansvar). Andra garantier som specialiserade handelspartner dessutom kan bevilja slutkunder eller andra lagstadgade eller avtalsenliga krav kan inte göras gällande mot DURABLE, såvida inte DURABLE uttryckligen och skriftligen godkänner en sådan skyldighet.

2.    DURABLEs garantiansvar är uteslutande begränsat till de skyldigheter som anges ovan. Ytterligare anspråk, särskilt anspråk på följdskador som orsakats av ett fel, indirekta skador och ekonomisk förlust, är uteslutna enligt denna garanti, såvida inte eventuella anspråk grundar sig på tillverkarens ansvar enligt tvingande lagstiftning.


VII.     Ytterligare bestämmelser

1.    Ändringar i denna garantiförklaring är endast möjliga i skriftlig form.

2.    Denna garanti ska uteslutande hanteras av DURABLE. Tredje part har i princip inte rätt att göra uttalanden för DURABLEs räkning inom ramen för denna garanti.

3.    Iserlohn är platsen för genomförande och jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med denna garantiförklaring.

4.    Tysk lag skall tillämpas

Januari 2022