Meny

Allmänna villkor

 

 

General Terms and Conditions in English will follow..

§ 1 Allmän information, motstridande affärsvillkor

1. Alla transaktioner med DURABLE ska utan undantag omfattas av nedanstående villkor. Villkoren börjar gälla när beställningen görs och senast när leveransen mottas, såvida inte köparen invänder mot dem inom en vecka från det att denne mottagit beställningsbekräftelsen där DURABLE uttryckligen anger att nedanstående villkor gäller. Om en sådan invändning framställs, kommer inget avtalsförhållande att uppkomma.

2. Villkor från köparens sida som skiljer sig från dessa villkor ska inte ingå i köparens avtal om inte DURABLE skriftligen bekräftar det. Detta gäller även om DURABLE inte framställer någon särskild invändning.

§ 2 Priser

1. Alla priser anges i euro (€). Priserna gäller bara för återförsäljare. Mervärdesskatt tillkommer.

2. Offerter från DURABLE ska inte vara bindande om ingen särskild bindningstid anges. Fakturabeloppen beräknas på grundval av de priser som gäller på leveransdagen (i enlighet med den princip som gäller för befintliga affärsförhållanden). Listpriserna gäller bara DURABLES originalförpackningar från fabrik som innehåller de antal som anges i den aktuella prislistan.

3. En beställning som inte överensstämmer med beställningsenheterna i listan kommer inte att effektueras, såvitt inte DURABLE uttryckligen har bekräftat den skriftligen. I annat fall är köparen skyldig att godta att det antal som beställningen avser ökas till närmast högre beställningsenhet i enlighet med prislistan och att betala för detta. Köparen ska anses ha godtagit det levererade antalet i enlighet med köpeavtalet senast när den utökade leveransen mottas, om ingen skälig invändning har framställts.


§ 3 Genomförande
1. För alla dimensioner, vikter, färger, ytskikt och tjocklekar gäller på marknaden sedvanliga toleranser.
2. Varor som specialtillverkats för köparen kan som regel inte returneras. Garantirättigheterna i § 8 nedan ska inte påverkas av detta. När varor har specialtillverkats för köparen, ska de specifikationer som finns i DURABLES skriftliga beställningsbekräftelse utgöra den enda grunden för effektueringen av beställningen, såvida inte köparen skriftligen invänder mot det och DURABLE tar emot invändningen inom en vecka.
3. DURABLE förbehåller sig rätten att göra ändringar och vidareutvecklingar av listade artiklar inom ramen för de tekniska framsteg som görs utan att särskilt meddela detta, såvida inte en sådan ändring är oacceptabel för köparen i det enskilda fallet.
4. Om köparen ställer ritningar, modeller eller prover till DURABLES förfogande för effektuerande av köparens specialbeställningar, är det köparens ansvar att se till att dessa inte utgör intrång i tredje mans patenträttigheter. Köparen ska hålla DURABLE skadelöst från alla krav från tredje man på grund av intrång i patenträttigheter och köparen ska ersätta DURABLE för alla skadestånd som går utöver de direkta krav som tredje man framställer. Om DURBALE förbjuds att effektuera specialbeställningen på grund av intrång i patenträttigheter, har DURABLE rätt att avbryta arbetet med beställningen har DURABLE rätt att avbryta arbetet med beställningen fram till dess att den rättsliga situationen har reglerats genom ömsesidig överenskommelse eller rättskraftigt avgörande.
5. När varor specialtillverkas för köparen, förbehåller sig DURABLE rätten att leverera upp till 10 % mer eller mindre än det beställda antalet i enlighet med vad som är gängse i branschen, såvida inte avvikelsen är orimlig i det enskilda fallet.

§ 4 Skyldighet att leverera, leveransdatum
1. Om DURABLE utan egen förskyllan är förhindrat att fullgöra sin skyldighet att leverera på grund av force majeure, avbrott i verksamheten, dröjsmål med leveranser eller uteblivna leveranser av viktiga råvaror eller föbrukningsvaror, personalbrist, strejker eller konsekvenser av stridsåtgärder, ska tidsgränsen för leverans skjutas fram med en rimlig tid eller åtminstone så länge som avbrottet i fullgörandet varar.
2. DURABLE förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånträda köpeavtalet om dröjsmålet blir orimligt långt.

§ 5 Kostnader och riskbärande
1. DURABLES leveranser av beställda varor sker alltid för köparens räkning och köparen ska bära risken för dem.
2. I samtliga fall, och oberoende av eventuella skyldigheter att betala fraktkostnader, övergår risken, även vid oavsiktlig förlust och eventuell försämring av varorna, på köparen vid överlämnandet till transportören, dock senast när varorna lämnar DURABLES anläggning. Om överlämnandet till transportören fördröjs av skäl som kan tillskrivas köparen, ska risken övergå på köparen en vecka efter dagen för leveransaviseringen.
3. DURABLE ansvarar inte för att försäkra varorna. Om köparen begär det skriftligen ska DURABLE för köparens räkning försäkra varorna mot skada under lagring och transport eller till följd av bräckage eller brand.
4. DURABLE får effektuera beställningar som delleveranser. Köparen förbinder sig att ta emot varorna i enlighet därmed, utom i sådana fall där mottagande av delleveranser är oacceptabelt.
5. DURABLE ska bestämma leveranssätt. Särskilda önskemål från köparens sida kan bara beaktas om de specificeras när beställningen görs och skriftligen bekräftas av DURABLE. Köparen ska alltid stå för extrakostnader för önskemål om särskilda leverans- och fraktönskemål. Kompletterande beställningar eller tilläggsbeställningar ska betraktas som nya beställningar och DURABLE ska utfärda separata beställningsbekräftelser för dem. Fraktkostnader i sådana fall ska också beräknas separat.
6. Beställningar av varor med ett nettovärde som understiger € 100,00 levereras fritt fabrik med en tilläggsavgift på € 12,50. Beställningar med ett nettovärde som understiger € 250,00 levereras av oss fritt fabrik exklusive emballage. Beställningar av varor med ett nettovärde på minst € 250,00 levereras gratis med emballage till köparens huvudkontor i Tyskland. Ska varorna till en plats utanför Tyskland, levereras de gratis med emballage till den tyska gränsen.

§ 6 Betalningsvillkor
1. Betalningar ska ske i euro (€) till ett av DURABLES konton som anges på fakturan utan kostnad för DURABLE.
2. Köparen ska betala DURABLES fakturor inom en månad från fakturadatum. Om köparen inte betalar i tid, ska denne anses vara i dröjsmål och vara skyldig att betala lagstadgad dröjsmålsränta. Om köparen inte är en konsument i den mening som avses i 13 § i den tyska civillagen, ska dröjsmålsräntan vara 8 % över basräntan. DURABLE förbehåller sig rätten att yrka skadestånd med ett högre belopp.
3. Betalning med check eller växel anses inte ha skett förrän den har infriats. DURABLE ska debitera köparen för alla kostnader för inlösen av checkar eller växlar.
4. Köparen får bara utöva retentionsrätt eller avräkna motfordringar från DURABLES fordringar, om dessa motfordringar har bekräftats eller fastställts av domstol.

§ 7 Äganderättsförbehåll
1. Levererade varor fortsätter att vara DURABLES egendom fram till dess att alla DURABLES fordringar mot köparen är helt betalda. I fortgående affärsförbindelser gäller detta ägarförbehåll alla leveranser fram till dess att fordringarna mot köparen har betalats. Närstående bolag till en viss köpare anses vara den köparen.
2. Fram till dess att fordringarna mot köparen är helt betalda, har denne bara rätt att sälja varorna vidare inom ramen för den normala affärsverksamheten. De förbehållna varorna undantas uttryckligen från köparens förfoganderätt och får inte användas som säkerhet. När köparen säljer varor från DURABLE vidare, förbinder sig denne att ingå avtal om utvidgat ägnderättsförbehåll med sina kunder.
3. Fram till dess att de fordringar som avses i punkt 1 är helt betalda, överlåter köparen alla fordringar som denne har mot sina kunder till följd av vidareförsäljning av de förbehållna varorna till DURABLE. Köparen förbinder sig att tillhandahålla all information och lägga fram alla handlingar som DURABLE kräver för att verkställa fordringar mot köparens kunder till följd av det utvidgade äganderättsförbehållet.
4. Om värdet av den säkerhet som ställts till förmån för DURABLE överstiger de obetalda fordringarna mot köparen i den mening som avses i punkt 1 med mer än 20 %, är DURABLE skyldigt att på begäran av köparen frisläppa alla säkerheter som överstiger detta belopp. Det är DURABLE som avgör om säkerheten ska frisläppas. De nominella försäljningspriser som DURABLE fakturerar och köparens nominella försäljningspriser till sina respektive kunder är bestämmande för beräkningen av DURABLES fordringar mot kunden å ena sidan och den ställda säkerheten å den andra.
5. Vid tredje mans intrång i förbehållna varor, exempelvis till följd av införsel eller kvarstad, ska DURABLE omgående underrättas. Köparen ska i samtliga fall stå för alla kostnader för ingripande som DURABLE åsamkas.
6. Om DURABLE återtar förbehållna varor i enlighet med ovanstående bestämmelser rörande säkerhet, ska detta kvittas mot obetalda fordringar upp till beloppet för de nominella priser som framgår av försäljningsfakturorna. DURABLE förbehåller sig emellertid rätten att göra skadeståndskrav gällande separat. Det gäller i synnerhet skadestånd för vinstbortfall.

§ 8 Garanti / Skadeståndsansvar
1. Köparen ska meddela DURABLE skriftligen om fel beträffande varornas antal eller kvalitet, om felen är sådana att de kan betraktas som uppenbara. Meddelandet ska lämnas omgående eller senast inom en vecka från mottagandet av varorna.
2. Om köparens meddelande om fel är motiverat, får DURABLE välja mellan att reparera varorna eller att göra en ersättningsleverans. Om DURABLE inte kan reparera varorna eller göra en ersättningsleverans eller om DURABLE i enlighet med 439.3 § i den tyska civillagen får vägra att reparera varorna eller göra en ersättningsleverans eller om reparationen eller ersättningsleveransen drar ut på tiden orimligt länge eller om reparationen eller ersättningsleveransen misslyckas två gånger, får köparen välja mellan att häva avtalet eller att kräva en prissänkning.
3. Köparen ska bara ha lagstadgad rätt till gottgörelse från DURABLE om de lagstadgade villkoren för detta är uppfyllda. Det innebär att köparen inte ska ha någon rätt till gottgörelse från DURABLE om köparen säljer varorna vidare och beviljar sin köpare rättigheter enligt en garanti eller erbjuder denne gynnsamma villkor som sträcker sig bortom de lagstadgade garantirättigheterna.
4. Om de lagstadgade bestämmelserna om konsumentvaror (474 ff §§ i civillagen), i synnerhet med avseende på rätt till gottgörelse (478 ff §§ i den tyska civillagen) inte är tillämpliga på grund av att de lagstadgade villkoren inte är uppfyllda, ska en ettårig garantitid tillämpas.
5. De lagstadgade konsekvenserna av en underlåtenhet från näringsidkarens sida att undersöka varorna och rapportera fel (enligt 377 § i handelslagen) påverkas inte av detta.
6. Köparen ska inte ha rätt till skadestånd, i synnerhet inte till skadestånd på grund av avtalsbrott eller utomobligatoriskt ansvar, om inte DURABLES ansvar är tvingande enligt produktansvarslagen eller 
DURABLE bär ansvar för skada som vållats uppsåtligt eller på grund av grov oaktsamhet eller om DURABLE bär ansvar för skada på liv eller hälsa eller kroppsskada eller har åsidosatt grundläggande skyldigheter enligt avtalet.
7. Skadestånd till följd av åsidosättande av grundläggande skyldigheter enligt avtalet ska emellertid bara omfatta skada som är karaktäristisk för den här typen av avtal och förutsebar, om denna begränsning inte är utesluten på grund av att DURABLE bär ansvar för skada som vållats uppsåtligt eller av grov oaktsamhet eller skada på liv eller hälsa eller kroppsskada.
8. Varor som returneras i samband med köparens rätt till hävande eller dennes garantirättigheter, ska bara godtas av DURABLE om DURABLE dessförinnan har gett sitt samtycke till att de returneras. Om DURABLE inte dessförinnan har gett sitt samtycke, får DURABLE vägra att ta emot varorna eller skicka tillbaka dem till köparen på köparens bekostnad.

DURABLES adress för retursändningar:
DURABLE - Distributionszentrum, Gruenlandweg 1–5, D-58640 Iserlohn, Tyskland.

Vid återsändande av felfria varor för vilket samtycke har lämnats, kommer det pris som gällde vid tidpunkten för faktureringen att tillämpas – med avdrag för frakt- och omarbetningskostnader.
9. Uppenbara transportskador måste dokumenteras i samband med leverans och omgående rapporteras inom ramen för näringsidkarens undersöknings- och anmälningsplikt.

§ 9 Personuppgiftsskydd
1. DURABLE säkerställer att de gällande bestämmelserna om personuppgiftsskydd i DSGVO och den nya BDSG efterlevs.
2. Kunden godtar uttryckligen sådan insamling, behandling och användning av personuppgifter som är nödvändig för att DURABLE ska kunna genomföra avtalet och fullgöra sin avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser.
3. Kunden får när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. DURABLE påpekar här att DURABLE för att fullgöra sina avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, i tillämpliga fall får överföra de insamlade uppgifterna till tredje man. 
Närmare information om personuppgiftsskydd finns på vår webbplats.

§ 10 Uppfyllelseort och behörig domstol
1. Uppfyllelseorten för de huvudförpliktelser och underordnade förpliktelser som följer av avtalsförhållandet och för alla ömsesidiga rättigheter och skyldigheter ska vara Iserlohn.
2. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av domstolarna i Iserlohn. Endast tysk rätt ska tillämpas, med uteslutande av FN:s köprätt.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG har anslutit sig till kontorsmaterial- och kontorsvarubranschens uppförandekod och har skriftligen förbundit sig till att uppförandekoden ska vara bindande för dess ekonomiska verksamhet inom kontorsmaterial- och kontorsvarubranschen. Avtalsparten får när som helst kontakta kontorsmaterial- och kontorsvarubranschens tvisteprövningsnämnd (Ehrenrat für Wirtschaftskonflikte), om principer i uppförandekoden har åsidosatts. Kontorsmaterial- och kontorsvarubranschens uppförandekod från den 10 oktober 2005, i dess nu gällande lydelse, samt förfarandereglerna för kontorsmaterial- och kontorsvarubranschens tvisteprövningsnämnd, ligger till grund för detta avtal. Båda dessa finns på www.pbs-ehrenkodex.de

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

 

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

§ 1 General information, contradicting general terms of trade
1. All business transactions with DURABLE are conducted subject to the following conditions only. These shall become applicable upon placement of order, at latestupon acceptance of the delivery, unless the purchaser objects to the same within one week after receipt of the order acknowledgement in which DURABLE expressly indicates the validity of the following conditions. lf such an objection is raised, a contractual relationship will not ensue.
2. Terms and conditions of the purchaser which diverge from these conditions shall not become elements of the purchaser contract unless expressly confirmed in writing by DURABLE, even if no specific objection is raised by DURABLE.

§ 2 Prices
1. All prices are stated in Euro (€). These prices shall only apply to traders. VAT shall be added to the prices.
2. Quotations issued by DURABLE remain without commitment if no specific binding period is specified. Otherwise – and an principle where regular business is concerned – invoicing will be calculated on the basis of the prices which are valid on the date of delivery. The list prices relate only to original DURABLE factory pakking units containing the quantities specified in the relevant price list.
3. Any order deviating from the purchase units stated in the price list will only be carried out if this has been expressly acknowledged in writing by DURABLE. The purchaser is otherwise obliged to accept an increase of the order quantity to the next full purchase unit in conformance with the price list and to effect payment for the same. The purchaser will be regarded as having accepted the delivered quantity according to the purchase contract at the latest upon receipt of the so increased delivery, provided no appropriate objection has been raised.

§ 3 Performance
1. The usual commercial tolerances apply to all dimensions, weights, colours, surface finishes and thicknesses.
2. Goods manufactured to the purchaser’s specifications shall, as a rule, be non-returnable. The warranty rights contained in § 8 below shall remain unaffected hereby. In the case of goods manufactured to the purchaser’s specifications, the specifications contained in the written order acknowledgement issued by DURABLE shall be the sole basis for effecting the order unless the purchaser objects to the same in writing and DURABLE receives the objection within one week.
3. DURABLE reserves the right to carry out modifications and further developments to listed articles within the scope of technical progress without special notification, unless such a modification is inacceptable to the purchaser in any specific case.
4. If drawings, models or samples are placed at the disposal of DURABLE by the purchaser for the purpose of effecting his special orders, he is responsible for ensuring that the patent rights of third parties are not infringed by the same. He will indemnify DURABLE against claims by third parties arising from infringements of patent rights and will compensate any damages extending beyond the immediate claims raised by third parties. lf DURABLE is forbidden to execute the special order on the basis of an infringement of patent rights, DURABLE is entitled to stop work on the order until the legal situation has been settled by mutual consent or by legal enforcement.
5. In the case of goods manufactured to the purchaser’s specifications, DURABLE reserves the right to deliver up to 10% more or less than the quantity ordered that is customary in the trade unless the deviation is unreasonable in a particular case.

§ 4 Obligation to deliver, delivery date
1. Should DURABLE be, through no fault of its own, prevented from fulfilling its obligation to deliver as the result of force majeure, interruptions to operations, delays in delivery or non-delivery of essential raw materials or factory supplies, lack of workforce, strikes or the consequences of industrial action, then the deadline for delivery shall be extended for a reasonable period or for at least the duration of the interruption to performance.
2. DURABLE reserves the right to rescind the purchase contract in whole or in part where the length of the delay is unreasonable.

§ 5 Cost and risk bearing
1. The delivery of ordered goods on the part of DURABLE is effected at all times for the account and risk of the purchaser.
2. In all cases, and independent of any obligation to pay freight costs, the risk, also for the accidental loss and contingent deterioration of the goods, passes to the purchaser upon transfer to the freight agent, but at latest when the goods leave the DURABLE plant. lf the transfer to the freight agent is delayed for reasons for which the purchaser is accountable, the risk shall pass to the purchaser upon expiry of one week from the date of the shipping advice.
3. DURABLE is not liable to insure the goods. lf requested in writing by the purchaser, DURABLE will insure the goods for the account of the purchaser against damage during storage and transport or as the result of breakage or fire.
4. DURABLE is entitled to effect orders as part deliveries. The purchaser undertakes to accept the goods accordingly except in cases where in specific cases the receipt of part deliveries is inacceptable.
5. DURABLE shall decide upon the dispatch method. Special shipping details requested by the purchaser can only be taken into consideration if these are specified upon placement of order and confirmed in writing by DURABLE. Extra costs for special delivery and shipment requests are to be borne in all cases by the purchaser. Supplementary and additional orders will be regarded as new orders for which DURABLE will issue a separate order acknowledgement. Freight costs in such cases will also be handled separately.
6. Orders for goods with a net value of less than € 100.00 will be delivered ex works and subject to a surcharge of € 12.50. Orders with a net value of less than € 250.00 will be delivered by us ex works without packaging. Orders of goods with a net value of € 250.00 or more will be delivered free and with packaging to the purchaser’s headquarters within Germany. If the goods’ destination is outside of Germany, delivery shall be free to the German border with packaging.

§ 6 Terms of payment
1. Payments must be made in Euro (€) to one of DURABLE’s accounts listed on the invoice free of charge to DURABLE.
2. The purchaser must pay DURABLE’s invoices within one month from their date of issue (date on the invoice). If the purchaser fails to pay on time, he shall be in arrears and liable to pay statutory interest on arrears.
If the purchaser is not a consumer under § 13 of the German Civil Code, interest on arrears shall be 8 % above the base interest rate. DURABLE reserves the right to claim damages of a higher amount.
3. Payment by cheque or biIl of exchange is only regarded as effected upon fulfilment of the same. All costs arising from discharging cheques or bills of exchange will be charged to the purchaser by DURABLE.
4. The purchaser may only exercise a retaining right or offset demands made by DURABLE if his counterclaims have been acknowledged or legally confirmed.

§ 7 Reservation of ownership
1. Goods supplied remain the property of DURABLE until all claims on the purchaser by DURABLE have been discharged in full. In regular business relations this reservation of ownership applies to all deliveries until the purchaser’s account has been settled. Affiliated companies associated with any specific purchaser are regarded as that purchaser.
2. Until the account of the purchaser has been discharged in full, the purchaser is only entitled to resell the goods within the scope of normal business. The reserved goods are expressly excluded from the disposing powers of the purchaser and may not be employed as collateral or security. When reselling DURABLE goods, the purchaser undertakes to agree extended reservation of ownership with his customers.
3. Until the claims specified in clause 1 have been discharged in full, the purchaser assigns to DURABLE all claims on his customers resulting from reselling the reserved goods. The purchaser undertakes to disclose all information and to present all documents which DURABLE may require for the purpose of enforcing claims on customers of the purchaser resulting from the extended reservation of ownership.
4. lf the value of the security afforded in favour of DURABLE exceeds the unsettled claims on the purchaser within the sense of clause 1 by more than 20%, DURABLE is obliged to release any security in excess of this amount at the request of the purchaser. The choice of security to be released is at the discretion of DURABLE. The nominal purchase prices as invoiced by DURABLE and the purchasers nominal sales prices to his respective customers determine the calculation of DURABLE’s claims on the purchaser on the one hand and the afforded security on the other hand.
5. DURABLE is to be notified at once of any impingement on the reserved goods by third parties, for example as the result of any garnishment or seizure. All intervention expenditure incurrent by DURABLE will be reimbursed by the purchaser in all cases.
6. In the event that DURABLE takes back reserved goods in accordance with the above security provisions, this shall be offset against unsettled claims to the amount of the nominal prices apparent from the sales invoices. However, DURABLE reserves the right to assert separate claims for compensatory damages, in particular for lost profits.

§ 8 Warranty / Liability
1. The purchaser must notify DURABLE in writing of the goods’ defects in quantity and/or quality, if the defects are what are known as obvious defects. Notice must be given immediately or, at the latest, within one week from receipt of the goods.
2. If the purchaser’s notice of defect is justified, DURABLE shall have the option of either improving the goods subsequently or providing a substitute delivery. If DURABLE is not able to improve the goods subsequently or to provide a substitute delivery or if it is entitled under § 439 (3) of the German Civil Code to refuse to provide subsequent improvement or substitute delivery or if the subsequent improvement or substitute delivery is delayed beyond a reasonable length of time or if the subsequent improvement or substitute delivery is unsuccessful twice, the purchase shall be allowed to elect whether to rescind the contract or demand a reduction in price.
3. The purchaser shall only have statutory rights of redress against DURABLE to the extent that the statutory prerequisites are fulfilled. Therefore, the purchaser will not have any rights of redress against DURABLE if it resells the goods and grants its own buyer rights under a guarantee or offers it favourable terms extending beyond the statutory warranty rights.
4. Insofar as the statutory provisions on consumer goods (§§ 474 et seq. of the Civil Code) in particular with regards to liability for redress (§§ 478 et seq. of the German Civil Code) do not apply because the statutory preconditions are not fulfilled, there shall be a one year warranty period.
5. The statutory consequences of a breach of the merchant’s duty to examine the goods and report defects (pursuant to § 377 of the Commercial Code) shall remain unaffected hereby.
6. The purchaser shall have no rights to damages whatsoever, in particular it shall have no rights on account of breach of contract or tort unless DURABLE’s liability is mandatory under the Product Liability Act or it is liable for damage caused intentionally or by gross negligence or it is responsible for injury to life, body or health or it has breached fundamental obligations under the contract.
7. Damages for the breach of fundamental obligations under the contract shall be restricted, however, to contractual damage which is usual and foreseeable unless such restriction is excluded because DURABLE is liable for damage caused intentionally or by gross negligence or it is responsible for injury to life, body or health.
8. Goods, which are returned in connection with the purchaser’s rights of rescission and its warranty rights, will only be accepted by DURABLE if it previously gave its consent to the return. If it has not given its previous consent, DURABLE may refuse to accept the goods or return them to the purchaser at the purchaser’s expense.

DURABLE’s address for reconsignments:
DURABLE - Distributionszentrum, Gruenlandweg 1–5, D-58640 Iserlohn, Germany.

In the case of reconsignment of faultless goods for which consent was given, this will be placed to account on the basis of the price applicable at the time of invoicing – subject to deduction of the freight and reworking expenses incurred.
9. Obvious damages in transit must be documented accordingly upon delivery and to be reported promptly within the scope of the commercial inspection and notification obligation.

§ 9 Data protection
1. DURABLE ensures compliance with the current legal data protection regulations DSGVO and BDSG new.
2. The customer agrees to the collection, processing and use of personal data, which for the execution of the contract and the fulfillment of the contractual and non-contractual obligations of DURABLE are necessary, expressly.
3. The right of withdrawal of this consent is at the customer’s disposal at any time with effect for the future open. DURABLE points out here that they are fulfilling their contractual obligations and non-contractual obligations, if applicable, of third parties to whom the data collected for the purpose of fulfilling these requirements. Duties can be transferred. More detailed information from the published are on our website under data protection.

§ 10 Place of performance and venue
1. The place of performance for the reciprocal principal covenants and accessory obligations arising from the contractual relationship and for all mutual claims and commitments shall be Iserlohn.
2. The venue for any disputes arising from or in conjunction with the contractual relationship shall be Iserlohn. It applies only German law under exclusion of the UN purchase right.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG entered the code of honour of the PBS industry and committed itself by signage that the code of honour is obliging for all economical actions within the PBS industry. The contractual partner is authorized at any time to contact the honorary councillor of the PBS industry, if principles, stated in the code of honour, have been infringed. Base of this agreement is the code of honour of the PBS industry of October 10, 2005 in current valid version, as well as the code of procedure of the honorary councillor for economical conflicts within the PBS industry. Both can be inspected on www.pbs-ehrenkodex.de

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG